Produktinformation

Produktnavn
Privat arbejdsformidlingssystem

Beskrivelse
Omfattende system til den administrative håndtering af arbejdsformidlingsaktiviteter udført af ikke-offentlig arbejdsformidler.

Centralt kundebillede, som på faneblade viser alle oplysninger vedrørende den enkelte kunde:Kontaktsamtaler, Kursusaktivitet, Jobs, Praktik, Sygdom, Orlov, Breve mm.

Bookingsystem til indkaldelse mv til kontaktsamtaler, kurser og andre møder. Booking til såvel kontaktsamtaler som til kurser kan ske batchvis. Medarbejdere på fjernlokationer kan se kursistoplysninger og registrere i bookingsystemet via krypteret web-løsning.Både her og på kontoret er der mulighed for direkte gennemstilling fra kursistbillede til Arbejdsmarkedsportalen.

Brevgenereringsmodul til indkaldelser og andre meddelelser til kunderne. Brevtekster ligger i tabeller og kan ændres af brugeren. Allerede sendte breve kan ses/genudskrives.

Kontrolmodul, som automatisk henter nye kunder ind og stiller kunderne i bero, hvis de ikke mere findes på Arbejdsmarkedsportalen. Der sendes breve til kursister med spørgsmål om årsagen til afgangen.
Samtidig hentes andre oplysninger om aktivitet, e-mail adresser mv. fra Arbejdsmarkedsportalen og indlægges i eget system.

Faktureringsmodul, som automatisk genererer fakturaer på såvel bonusbeløb, som på de mange former for administrationshonorar, som de forskellige Jobcentre har fastlagt i kontrakterne.Krævede bilag i form af rapporter eller regnearksfiler genereres automatisk. Eksport af fakturaer til Navision.

Integreret Evalueringsmodul, som kursisterne betjener web-baseret.

Fleksibel opbygning via registermenuer sikrer hurtig tilpasning til nye forhold.

Datamængden gør, at data bedst lægges i egentlig database som fx MySQL, Oracle, Sybase, Microsoft SQL-server eller lignende.


Kunde
Integro A/S